Europe 2006 - Hamburg, Germany - Cafe Lago

Ireland I | II | III | Germany I | II | III | IV | V | VI | Switzerland I | II | FranceFrance | II | III | Sweden | II | III | IV | Scotland | II | III | IV | V | England

Hamburg, Germany - Cafe Lago


Hamburg, Germany - Cafe LagoHamburg, Germany


Hamburg, Germany
(It was that big!)

Hamburg, Germany

Hamburg, Germany
(Things starting to get ugly)

Hamburg, Germany


Hamburg, Germany

Hamburg, Germany
(Not done yet, but pretty close)

Hamburg, Germany
(This took a while)

                   

Hamburg, Germany - Cafe Lago
(Del Mar spotting in Hamburg).

Hamburg, Germany - Cafe Lago
(If you have the means, I highly recommend it....it's so choice!)

Hamburg, Germany - Cafe Lago
(Nice to see someone/thing is working?)

Hamburg, Germany - Cafe Lago


Hamburg, Germany

Hamburg, Germany
(Uglier)

 

Hamburg, Germany
(Still Uglier...this chic was from SA).
Hamburg, Germany

Hamburg, Germany
(Done)

Hamburg, Germany
(Curtains)

TOP

Ireland I | II | III | Germany I | II | III | IV | V | VI | Switzerland I | II | FranceFrance | II | III | Sweden | II | III | IV | Scotland | II | III | IV | V | England