Europe 2006 - Paris, France

Ireland I | II | III | Germany I | II | III | IV | V | VI | Switzerland I | II | FranceFrance | II | III | Sweden | II | III | IV | Scotland | II | III | IV | V | England

Paris, France

Paris, France

Paris, France


Paris, France

Paris, France


Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France
(Germany vs Portugal)

Paris, France
(Once again, one too many for McCain.
Also, a fine Hansorg Impression)

                   

Paris, France

Paris, France

Paris, France
(Jim Morrison, but of course?!?)

Paris, France

Paris, France
(SAH)

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France
[Getting Crazy w/ our French Peeps (Pepes?)]

 

 

Paris, France
(Laurent pays for the tab?)

 

TOP

Ireland I | II | III | Germany I | II | III | IV | V | VI | Switzerland I | II | FranceFrance | II | III | Sweden | II | III | IV | Scotland | II | III | IV | V | England